Kompetencat e gjyqtarit gjatë procedurës së sekuestrimit dhe konfiskimit pasuror dhe kushtet kur mund të vendoset konfiskimi

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Bashkim Hyseni

23/02/2024