Procedura disiplinore për gjyqtarët

Fusha : Civile

Përshkrimi :

Me Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe me Rregulloren për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve është përcaktuar procedura disiplinore në mënyrë standarde për të gjitha rastet kur ndonjë subjekt do të parashtrojnë ndonjë ankesë disiplinore ndaj ndonjërit prej gjyqtarëve apo kryetarëve të gjykatave. Procedura disiplinore përbën aktivitetin, respektivisht veprimtarinë e subjekteve të cilët domosdoshmërisht përfshihen në këtë procedurë për shkak të funksionit që mbajnë apo për shkak të faktit se ndaj tyre parashtrohet ndonjë ankesë dhe në këtë kontekst nëpërmes procedurës disiplinore garantohet trajtimi i ligjshëm i ankesave disiplinore.

Objektivat :

 

  • Njohin rregullat bazë të procedurës disiplinore;
  • Njohin përgjegjësitë e secilit autoritet të përfshirë në procedurën disiplinore;
  • Dhe të njohin përgjegjësitë individuale nëse do të jete subjekt i procedurës disiplinore.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Lumni Sallauka

13/02/2024