Moduli: E drejta komerciale, sesioni VI-Efektet e shkëputjes së kontratës

Fusha : Civile

Përshkrimi :

Kontratat detyruese janë punë jurdike të dyanshme, me anë të së cilave njëra palë kontraktuese i detyrohet palës tjetër kontraktuese që do të kryejë diçka (d.m.th., jap, lejojë ose bëj) osetë durojë diqka, dhe pala tjetër e pranon atë.

Objektivat :

·         Specifikat e kontratave në ekonomi;

·         Të metat e kontratave dhe pengesat në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale;

·         Rrëzueshmëria e kontratës dhe nuliteti i saj;

·         Zgjidhja e kontrates, shkëputja dhe heqja dorë e njëanshme nga  kontrata;

·         Pasojat juridike të mospërmbushjes, vonesave në përmbushjen e detyrimit dhe shkëputja e kontratës;

·         Procedurat ligjore në mbrojtjen e të drejtave të palëve afariste, në kontestet që rrjedhin nga mos përmbushja e këtyre kontratave;

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Mahir Tutuli

04/04/2024