Moduli: E drejta e pronësisë dhe të drejtat tjera sendore, sesioni II-E drejta e pronësisë me më shumë subjekte-bashkëpronësia

Fusha : Civile

Përshkrimi :

Ky punim ka për qëllim të trajtojë bashkëpronësinë, apo e drejta e pronësisë me më shumë subjekte, mënyra e fitimit të saj, shuarja etj, si dhe pronësinë e përbashkët, e të cilat nuk janë lloj i veçant i pronësisë, por formë e ekzistencës të shumë subjekteve të së drejtës së pronësisë mbi sendin e  caktuar. Në shkencën juridike kemi shumë definicione për bashkëpronësinë, mirëpo në këtë punim do të ndalemi konkretisht tek dispozitat pozitive të Republikës së Kosovës, se si ato e rregullojnë këtë institut juridik dhe më pastaj si trajtohet në praktik.

Objektivat :

·         Përfitojnë lidhur me të drejtat sendore, përkatësisht bashkëpronësinë dhe pronësinë e përbashkët;

·         Interpretmi i duhur i dispozitave pozitive në Republikën e Kosovës, lidhur me bashkëpronësinë dhe pronësinë e përbashkët dhe

·         Zgjërimi i njohurive lidhur me praktikën gjyqësore.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

04/04/2024