Moduli: E drejta e pronësisë dhe të drejtat tjera sendore, sesioni III-Fitimi i pronësisë

Fusha : Civile

Përshkrimi :

Qëllimi i punimi është që të trajtoj mënyrën e fitimit të drejtave të pronësisë në Republikën e Kosovës dhe më pastaj regjistrimi i tyre në regjistrat publik. Sipas dispozitave pozitive të vendit tonë mënyra e fitimit të pronësisë në paluajtshmëri kërkon regjistrimin e të drejtës në lilbrat publik. Për më shumë diskutimet përqendrohen në mënyrën e regjistrimit dhe rolin e regjistrave, si karakter deklarativ (vetëm për të njoftuar palët) apo karakter konstituiv (themelues) të drejtës.

Objektivat :

·         Njohin mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë;

·         Interpretmi i duhur i dispozitave pozitive në Republikën e Kosovës, lidhur me të fitimin e drejtës/ave të pronësisë;

·         Zjgërimi i njohurive lidhur me praktikën gjyqësore.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

05/04/2024