Hyrje në sistemin gjyqësor/prokurorial të Kosovës, parimet dhe rregulloret Kushtetuese (Kapitulli 7), legjislacioni dhe institucionet relevante dhe Hyrje në administratën gjyqësore/prokuroriale, legjislacioni përkatës, funksionet dhe përgjegjësitë.

Fusha : Interdisiplinare

Përshkrimi :

Objektivat :

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Valdet Gashi,Skender Çoçaj

16/05/2024