Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, sesioni IV-Veprat penale kundër martesës dhe familjes, veprat penale kundër shëndetit publik dhe veprat penale të narkotikëve

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Në sesion e katërt do të trajtohen vetëm disa nga veprat penale kundër martesës dhe familjes, veprat penale kundër shëndetit publik dhe veprat penale të narkotikëve, që bien në kompetencë të departamentit të përgjithshëm, më qëllim që pjesëmarrësit në trajnim të fokusohen vetëm në ato vepra penale që do ti trajtojnë gjatë mandatit të tyre fillestar, çofshin prokuror apo gjyqtarë.

Ngjashëm me sesionet e kaluara, fillimisht, veprat penale nga ky kapitull do të paraqiten ashtu siç janë të përshkruara në Kodin Penal dhe më pas do të identifikohen elementet e veprave penale, duke përfshirë: situatat ku veprat kryhen më dashje dhe nga pakujdesia, më veprim apo më mos veprim, kush mund të jetë kryesi i veprës penale, si dhe cilat janë format e rënda dhe të lehta të veprave penale etj.

Objektivat :

·         Zbatojnë drejtë dhe saktë pjesën e veçantë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës;

·         Identifikojnë Elementet e veprave penale;

·         Dallojnë elementet e veprave penale në rastet kur ka ngjashmëri apo dilema.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Naim Abazi

16/05/2024