Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, sesioni VII-Veprat penale në kuadër të kapitullit XXVI- të Kodit Penal të Republikës së Kosovës

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Në sesionin e tretë të trajnimit do të flitet për shtatë vepra penale më karakteristike të parapara në kapitullin e veprave penale kundër pasurisë. Gjatë këtij sesioni do të trajtohen veprat penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë (neni 321), zjarrëvënia (neni 322), mashtrimi (neni 323), mashtrimi me subvencione (neni 324), keqpërdorimi i sigurimit (neni 326), detyrimi (neni 328) dhe shantazhi (neni 329). Gjatë sesionit trajnues hollësisht do të shtjellohen mënyra e kryerjes, objekti mbrojtës, karakteristikat dhe tiparet e këtyre veprave penale.

Objektivat :

·         Vlerësojnë elementet e veçanta të veprave penale të shtjelluara në këtë sesion trajnues;

·         Dallojnë tiparet objektive dhe subjektive të të shtjelluara në këtë sesion trajnues;

·         Analizojnë veprat penale të shtjelluara në këtë sesion trajnues.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Agim Maliqi

17/05/2024