Moduli: Aktgjykimi dhe llojet tij: sesioni II-Aktvendimi dënues

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Çështje themelore në procedurë e cila duhet të zgjidhet me aktgjykim është vërtetimi se a është kryer vepra penale dhe kush është kryerësi i saj. Andaj, përshkrimi i veprës penale për të cilën i akuzuari shpallet fajtor duhet të përmbajë të gjitha faktet dhe rrethanat të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale - elementet të cilat e karakterizojnë dhe e individualizojnë veprën penale nga veprat tjera penale dhe e bëjnë veprën penale të të privilegjuar apo të rëndë.

Objektivat :

Pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuritë praktike të hartimit të aktgykimit fajësues të strukturuar  me të gjitha elementete të cilat janë të domosdoshëm për ti përmbajtur.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Bashkim Hyseni

11/07/2024