Moduli: Aktgjykimi dhe llojet e tij, sesioni III-Aktgjykimi lirues dhe refuzues

Fusha : Penale

Përshkrimi :

Në këtë sesion trajnuesgjyqtarët pjesëmarrës do të njoftohen lidhur me aktgjykimin lirues dhe refuzues në bazë të veprës penale dhe llojet e sajë dhe rrethanat në të cilën është kryer vepra penale.

Objektivat :

  • Vepra me të cilën i akuzuari akuzohet nuk përbën vepër penale:
  • Ka rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale; ose
  • Nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

  • Bashkim Hyseni

12/07/2024