blog-post

Postuar më: 21-02-2024

Moduli – Procedura kontestimore-pjesa e dytë, sesioni i parë: Paraqitja e padisë në gjykatën e shkallës së parë

Më 21 shkurt 2024, Në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestare Akademia e Drejtësisë, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e njëmbëdhjetë është duke realizuar trajnimin teorik nga nën moduli “ Procedura kontestimore-pjesa e dytë ”, në mbështetje të trajnuesit z. Rrustem Thaqi, gjyqtar në Gjykatën Supreme.

Në kuadër të këtij sesioni po trajtohen: Paraqitja e padisë në gjykatë, kërkesëpadia, llojet e padive, bashkimi i kërkesëpadive dhe mbrojtja e të paditurit nga padia.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe të bazuar në raste praktike. Përfitues të trajnimit janë 15 gjyqtarë të sapo emëruar 2024/2025.

  • gallery

Shpërndaje :