Doracak dhe Udhëzues

  • Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë
    15.10.2012 Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë Përmes Protokollit të përbashkët referues, synohet që të rritet dhe forcohet bashkëpunimi ndërmjet këtyre institucioneve me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të të miturve, duke u kujdesur dhe siguruar zbatimin sa më efektiv të ligjeve të aplikueshme nga fusha e drejtësisë për të mitur. Shkarko »
  • Udhërrëfyes për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje 
    03.02.2012 Udhërrëfyes për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje  Dhuna në familje është problem serioz në të gjithë botën dhe ka ndikim negativ në familje dhe shoqëri. Në disa regjione të Kosovës dhuna në familje po shënon rritje, dhe kjo për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, përdorimit të tepërt të alkoolit, stresit dhe faktorëve të tjerë përcjellës Shkarko »
  • Doracak për Trajnues
    03.02.2012 Doracak për Trajnues Ky doracak përmban shembuj konkret dhe këshilla që ndihmojnë trajnuesit e IGJK-së (tani e tutje “trajnuesit”) në realizimin e aktiviteteve të ndryshme trajnuese. Doracaku përmbahen të dhëna që ndërlidhen me përgatitjen, organizimin, mbajtjen dhe vlerësimin e trajnimeve. Ky doracak vlen për të gjithë trajnuesit vendor e ndërkombëtar të IGJK-së Shkarko »