Doracak dhe Udhëzues

  • Doracak për trajnimin e fazës së tretë të Programit për Trajnim Fillestar (PTF)
    10.12.2014 Doracak për trajnimin e fazës së tretë të Programit për Trajnim Fillestar (PTF) Ky Doracak në mënyrë gjithëpërfshirëse përshkruan fazën e tretë të trajnimit në Programin e Trajnimit Fillestar i cili organizohet nga IGJK për përgatitjen e kandidatëve të ardhshëm për gjyqtarë e prokurorë. Doracaku po ashtu, në mënyrë profesionale paraqet detyrat e mentorit dhe kandidatëve, kompetencat profesionale dhe ndërprofesionale, kushtet e punës, rekomandimet për punën e mentorit, si dhe po ashtu përmban edhe disa shtojca për pjesën e trajnimit praktik. Shkarko »