Doracak dhe Udhëzues

  • Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore
    15.09.2015 Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore Ky doracak, ka përmbledhur temat më të rëndësishme që janë të rregulluara me LPK-në, e që mundë të ndihmojnë përdoruesin e këtij doracaku për të kuptuar konceptet gjithëpërfshirëse rreth të cilave doracaku është i organizuar Shkarko »
  • Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Penale
    14.09.2015 Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Penale Doracaku i gjyqtarëve për procedurën penale, ka për qëllim të ofrojë udhëzime praktike ndaj situatave me të cilat ndeshen gjyqtarët gjatë punës së tyre. Doracaku përfshin procedurat që kërkohen nga Kodi i Procedurës Penale. Shkarko »