Doracak dhe Udhëzues

  • Format e shkresave në procedurën penale
    21.12.2017 Format e shkresave në procedurën penale Duke marr parasysh ndryshimin e shpeshtë të legjislacionit penal, emërimin e një numri gjithnjë e më të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, si dhe ngarkesën tepër të madhe më lëndë të gjyqtarëve dhe prokurorëve që ushtrojnë detyrën e tyre për një kohë më të gjatë, Akademia e Drejtësisë, në mbështetje të GIZ-it dhe në bashkëpunim më autorët e këtij botimi kanë parë si të nevojshme që të hartohen format e shkresave penale, të cilat mund të ndihmojnë dhe lehtësojnë punën e përditshme të të gjithë personave që punojnë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, qoftë si gjyqtarë apo prokuror, qoftë si staf mbështetës. Shkarko »
  • Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor
    20.12.2017 Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor Për secilën çështje apo situatë të trajtuar brenda këtij doracaku janë identifikuar me hollësi praktikat më të mira gjyqësore, përfshirë edhe praktikën e Gjykatës Supreme, dhe mbi këtë bazë janë dhënë udhëzimet për shkrimin dhe arsyetimin ligjor. Janë hulumtuar me hollësi të gjitha paqartësitë dhe format e ndryshme të veprimeve për secilën çështje të identifikuar dhe mbi këto të gjetura janë dhënë udhëzimet adekuate. Shkarko »