Doracak dhe Udhëzues

 • Udhëzues për Mbrojtjen e Sinjalizuesve
  22.11.2019 Udhëzues për Mbrojtjen e Sinjalizuesve Ky udhëzues për sinjalizimin ofron orientime si për institucionet, ashtu edhe për sinjalizuesit potencialë në përputhje me Ligjin nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në Kosovë, duke përfshirë edhe pikëpamje nga hulumtimet ndërkombëtare. Udhëzuesi jep informacion dhe orientime për raportimin e shkeljeve, si dhe për përpunimin e raporteve mbi shkeljet. Përveç kësaj, ky udhëzues mund të përdoret edhe për qëllime trajnimi, si dhe për hartimin dhe zbatimin e sistemeve të raportimit të brendshëm. Shkarko »
 • Udhëzuesi për procedurën administrative
  18.11.2019 Udhëzuesi për procedurën administrative Ky udhëzues qëllim kryesor e ka të lehtësojë punën e organeve të administratës ku në procedurë administrative vendosin për të drejtat dhe detyrimet e palëve, po ashtu edhe të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, por i njëjti mund të jetë i nevojshëm edhe për shërbimet e tjera juridike si dhe për aftësimin profesional të zyrtarëve të administratës publike të cilët aktualisht janë të punësuar dhe pritet të punësohen në vazhdimësi në organet administrative Shkarko »
 • Mjetet dhe Praktikat më të Mira në Bashkëpunimin Ndërkombëtar për Rikuperimin e Aseteve
  16.10.2019 Mjetet dhe Praktikat më të Mira në Bashkëpunimin Ndërkombëtar për Rikuperimin e Aseteve Doracaku lidhur me Mjetet dhe praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar për rimarrjen e pasurive ka për qëllim të ndihmojë praktikuesit e rimëkëmbjes së pasurive për të kryer rimëkëmbjen efektive të aseteve ndërkombëtare duke ofruar udhëzime për praktikat më të mira për bashkëpunimin ndërkombëtar. Ai përmban legjislacionin përkatës ndërkombëtar dhe evropian për rivendosjen e pasurive, standardet dhe mekanizmat për bashkëpunimin ndërkombëtar, dhe është një mjet praktik për hetuesit, prokurorët, gjykatësit dhe institucionet e tjera të përfshira në gjurmimin dhe identifikimin e pasurive, ngrirjen dhe konfiskimin, konfiskimin, duke përfshirë zgjerimin dhe konfiskimi i bazuar në mosbesim dhe asgjësimi i pasurive ndërkombëtare. Shkarko »
 • Doracak mbi kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare
  16.10.2019 Doracak mbi kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare Doracaku për kthimin efektiv të aseteve në përputhje me Standardet Evropiane dhe Ndërkombëtare ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të standardeve ndërkombëtare dhe evropiane për konfiskimin e të ardhurave të krimit dhe korrupsionit, përshkruan punën e organeve monitoruese të Këshillit të Evropës në lidhje me këto standarde dhe shqyrton mbrojtjet e zhvilluara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në zbatimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai gjithashtu përmban një përmbledhje të gjerë të legjislacionit kombëtar të të gjitha juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor dhe ofron një shpjegim të konceptit të konfiskimit të zgjatur në këndvështrim krahasues. Shkarko »
 • Praktika e gjykatës së apelit e fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim
  15.10.2019 Praktika e gjykatës së apelit e fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim Ky material përmban rekomandimet për çështjet e identifikuara nga procedurat kontestimore lidhur me institutin e parashkrimit, pengimin e posedimit dhe kontestet e punës, lidhur me pronësinë (fitimi me mbajtje), servitutet, shpronësimin, rastet e dhunës në familje, çështjet familjare dhe ato trashëgimore, si dhe rekomandimet për çështjet e identifikuara nga kontratat, kompensimin e dëmit, çështjet përmbarimore, dhe për çështjet lidhur me konfliktin administrativ Shkarko »
 • Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit
  03.04.2019 Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit Ky raport paraqet dokumentin e parë të pregatitur nga Komisioni dhe ka për qëllim: - Të jap një pasqyrim të përgjithshëm bazuar në vendimet e marra gjatë vitit 2018 nga gjykatat e të gjitha instancave në veprat që ndërlidhen me korrupsion; dhe - Të jap një analizë më të detajuar mbi trendet në matjen e dënimit në rastet e korrupsionit bazuar në analizën e 27 lëndëve të zgjedhura rastësisht. Shkarko »