Doracak dhe Udhëzues

  • Procedurat standarde të veprimit për hetimin dhe gjykimin e rasteve të shfrytëzimit të fëmijëve në forma të rrezikshme të punës
    18.02.2022 Procedurat standarde të veprimit për hetimin dhe gjykimin e rasteve të shfrytëzimit të fëmijëve në forma të rrezikshme të punës Përkufizimet sipas standardeve ndërkombëtare si dhe standardeve të të drejtave të njeriut, obligojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë, në zbatimin e tyre të drejtëpërdrejtë dhe në rast të konfliktit të mundshëm me dizpozitat e brendshme ligjore kanë përparësi ndaj tyre. Shkarko »