Ndërmjetësimi, mënyrat e referimit të lëndëve në procedurën e ndërmjetësimit - raste praktike, Procedura e aprovimit ose anulimit të marrëveshjeve të ndërmjetësimit komercial, Elaborimi i rasteve praktike ndërkombëtare të rasteve komerciale në ndërmjetësim

Fusha : Ekonomike

Përshkrimi :

 • Referimi i lëndëve të përshtatshme në procedurën e ndërmjetësimit komercial - raste praktike;
 • Procedura e aprovimit ose anulimit të marrëveshjeve të Ndërmjetësimit;
 • Sfidat në implementimin e Ligjit për Ndërmjetësim;
 • Sfidat në implementimin e rregulloreve dhe protokollit për ndërmjetësim.

Objektivat :

 • Kuptojnë cilat lëndë komerciale janë të përshtatshme për referim në Ndërmjetësim.
 • Kuptojnë saktë rolin e gjyqtarëve në procesin e referimit, aprovimit ose refuzimit të marrëveshjeve të ndërmjetësimit
 • Zbatojnë drejtë bazën ligjore të ndërmjetësimit;
 • Unifikojnë praktikën e referimit, aprovimit ose anulimit të marrëveshjeve të arritura përmes ndërmjetësimit
 • Unifikojnë zbatimin e Protokollit për Ndërmjetësim.
 • Të fitojnë njohuri të drejtpërdrejta nga ekspert ndërkombëtar me praktikën e trajtimit të rasteve komerciale dhe ndërmjetësimit të tyre.
 • Të kuptojnë rolin e ndërmjetësuesit në trajtimin e rasteve komerciale për ndërmjetësim.

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

16/05/2024