blog-post

Postuar më: 15-05-2024

Hyrje në planifikim, menaxhim, menaxhimin e kohës dhe stresit, Komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm, puna në ekip, Koncepti i shërbimeve të orientuara në cilësi dhe në shërbim të qytetarëve

Më 15 maj 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar trajnimin nga Kursi Hyrës për stafin administrativ të sapoemëruar të prokurorive me temë “ Hyrje në planifikim, menaxhim, menaxhimin e kohës dhe stresit, Komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm, puna në ekip, Koncepti i shërbimeve të orientuara në cilësi dhe në shërbim të qytetarëve”.

Trajnues i angazhuar në këtë trajnim është: z. Prof.Ass.Dr. Fatmir Çollakaj.

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me menaxhimin, planifikimin, rregullat e komunikimit dhe menaxhimin e stresit.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive duke prezantuar edhe raste praktike.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Stafi administrativ të sapoemëruar të prokurorive.

  • gallery
  • gallery

Shpërndaje :