blog-post

Postuar më: 02-04-2024

Mbrojtja gjyqësore e të drejtave të fëmijëve në procedurën kontestimore dhe jo kontestimore (Regjionet Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan)

Më 02 Prill 2024, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar tryezën “Mbrojtja gjyqësore e të drejtave të fëmijëve në procedurën kontestimore dhe jo kontestimore” (Regjionet Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan). Panelist të angazhuar në këtë tryezë janë: z. Valon Totaj, Kryetar në Gjykatën e Apelit dhe z. Bedri Bahtiri, profesor në Universitetin e Prishtinës.

Qëllimi i kësaj tryeze është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me bazën ligjore për kujdesin prindërorë, caktimi i kontakteve personale dhe ushqimin – mbajtje financiare.

Tryeza është duke u zhvilluar diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar.

Përfitues të kësaj tryeze janë: Gjyqtarët e Gjykatave Themelore.

  • gallery

Shpërndaje :