Divizioni për mbështetje administrative dhe logjistikë

1.      Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për mbështetje administrative dhe logjistikë janë:

 

1.1.    Zbaton procedurat për menaxhimin dhe administrimin e dokumenteve në lidhje me funksionimin e përgjithshëm të Akademisë;

 

1.2.    Siguron kushte pune dhe akomodimi për stafin e Akademisë;

 

1.3.    Menaxhon inventarin dhe depot e Akademisë;

 

1.4.    Pranon, kontrollon pasuritë, menaxhon stoqet dhe përgatit raportet përkatëse;

 

1.5.    Kryen lëvizjen e pasurisë dhe jep informacionin e duhur në lidhje me lëvizjen e pasurisë, si dhe përgatit dokumentacionin për lëvizjen e pasurisë-tjetërsim;

 

1.6.    Ofron shërbime për nevojat e Akademisë për inventar, mallra dhe pajisje të tjera zyre për punë;

 

1.7.    Siguron ofrimin e shërbimeve të transportit dhe menaxhon mjetet e Akademisë dhe ato që janë në përdorim;

 

1.8.    Ofron mbështetje logjistike për organizimin e takimeve të stafit të Akademisë;

 

1.9.    Ofron shërbime logjistike për personelin dhe nevojat e institucionit;

 

1.10.Ofron shërbim sekretarie për departamentet dhe divizionet e tjera në Akademi;

 

1.11.Ofrimi i mbështetjes për njësitë e tjera të Akademisë, sipas nevojës;

 

1.12. Pjesëmarrja në procesin e planifikimit buxhetor të aktiviteteve të divizionit.

 

2.      Udhëheqësi i Divizionit për mbështetje administrative dhe logjistikë i raporton Drejtorit të Departamentit për shërbime ligjore dhe të përgjithshme.

 

3.      Numri i të punësuarve në Divizionin për mbështetje administrative dhe logjistikë është katër (4).