Odsek za obuku sudskog i tužilačkog administrativnog osoblja, državnih advokata, advokata i drugih slobodnih profesija

1.      Dužnosti i odgovornosti Odseka za obuku sudskog i tužilačkog administrativnog osoblja, državnih advokata, advokata i drugih slobodnih profesija su:

 

1.1  Izrada i predlaganje politika, ciljeva i strategija obučavanja u vezi sa obukom za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, nakon prethodne koordinacije potreba za obukom sa SSK-om i TSK-om, u skladu sa zakonima na snazi;

 

1.2  Priprema i sprovođenje programa za sudsko i tužilačko administrativno osoblje u koordinaciji sa SSK-om i TSK-om;


1.3  Organizovanje obuka za sudsko i tužilačko administrativno osoblje;


1.4  Organizovanje kontinuirane stručne obuke  za državne advokate, advokate, notare, privatne izvršitelje, posrednike, stečajne administratore, i druge profesije na osnovu ocena Akademije, prema zahtevima nadležnih institucija;


1.5  Vođenje evidencije podataka i izveštavanje o obukama za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, državne advokate, advokate i druge slobodne profesije;


1.6  Koordinacija sa drugim jedinicama Akademije i relevantnim institucijama pravosudnog sistema i nadležnim institucijama za druge profesije za učešće na obukama.


1.7  Upravljanje i administracija obuke za administrativno osoblje sudova i tužilaštava;


1.8  Upravljanje obukama rukovodećih organa pravosudnog sistema, kao što su članovi i osoblje SSK, TSK, Predsednici sudova, Glavni tužioci, Rukovodioci odeljenja i jedinica;


1.9  Upravljanje obukom za slobodna zanimanja;


1.10     Podrška Programskog saveta u razvoju i ažuriranju programa obuke za ciljne grupe;


1.11     Koordinacija i nadzor nad sprovođenjem dužnosti i odgovornosti trenera angažovanih u programu za obuku slobodnih zanimanja;


1.12      Učešće u procesima procene potreba za obukom i evaluacije obuke, kao i preporuke za angažovanje i trening trenera za ciljne grupe;


1.13      Izrada godišnjeg plana obuke i kalendara aktivnosti obuke za njihove relevantne ciljne grupe, uključujući finansijski aspekat;


1.14      Pružanje podrške drugim jedinicama Akademije, po potrebi;


1.15     Učešće u procesu budžetskog planiranja aktivnosti divizije;

 

2.      Rukovodilac Odseka za obuku sudskog i tužilačkog administrativnog osoblja, državnih advokata, advokata i drugih slobodnih profesija izveštava Direktoru Departmana za Programe obuke.

3.   Broj zaposlenih u Odseku za obuku administrativnog sudskog i tužilačkog osoblja, državnih advokata, advokata i drugih slobodnih profesija je tri (3).