Upravni Savet

Zakon Br. 05/L -095  o Akademiji Pravde, uspostavlja Akademiju Pravde i reguliše status, funkcije i njene organe, način i uslovi pod kojima sprovodi obuku sudija i državnih tužilaca Republike Kosova, obuka administartivnog sudskog i tužilačkog osoblja, kao i druga pitanja i skladu sa zakonom.

Zakon definiše Upravni Savet, Programski Savet i Izvršnog Direktora, kao najviši upravni organi.

Upravni Savet Akademije ima zastupljenost sudstva i vladinih institucija, uključujuči i etničku zastupljenost. Ovaj sastav pruža sveobuhvatan i pravednu zastupljenost interesa aktera pravosudje na Kosovu i garantuje nezavisnost i nepristrasnost Akademije s obzirom na najboljem interesu sudskog i tužilačkog sistema u zemlji.

Upravni Savet Akademije, se sastoji od devet (9) članova, od kojih dva (2) su ex officio članovi. Predsednik Vrhovnog Suda i Glavni Tužilac Države, dok sedam (7) članova, iz sledećih institucija:

 • tri (3) člana imenuje SSK, i to jedan (1) sudija Osnovnog Suda, jedan (1) sudija Apelacionog Suda i jedan (1) član iz Sekretariata Sudskog Saveta Kosova;
 • tri (3) člana imenuje TSK, i to jedan (1) tužilac Osnovnog Tužilaštva, jedan (1) tužilac Apelacionog Tužilaštva i jedan (1) član iz Sekretariata Tužilačkog Saveta Kosova;
 • jedan (1) član imenuje Ministarstvo Pravde;

Odgovornosti Upravnog Saveta su definisani zakonom;

 • odobravanje podzakonskih aktata propisane ovim zakonom;
 • odobravanje nacrta budžeta Akademije;
 • odobravanje strategije razvoja, plana rada Akademije i programa obuke;
 • odobravanje liste trenera i mentora;
 • nadzor nad radom Akademije;
 • utvrđivanje prioriteta u pružanju obuke u saradnji sa SSK i TSK;
 • izbor i razrešenje Izvršnog Direktora;
 • imenovanje i razrešenje članova Programskog Saveta;
 • obavljanje i drugih poslova utvrđene zakonom i podzakonskim aktima.