Kancelarija Izvršnog Direktora Akademije

  • Kancelariju izvršnog direktora Akademije čine: 

 

Izvršni direktor;

 Jedan (1) izvršni službenik

 

  • Dužnosti i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se Zakonom br. 05/L-095 o Akademiji Pravde, Zakonom br. 08/L-063 o izmenama i dopunama zakona u vezi sa racionalizacijom i uspostavljanjem linija odgovornosti nezavisnih agencija i relevantnog zakonodavstva na snazi.

  • Dužnosti i odgovornosti stručnog i pomoćnog osoblja Kancelarije izvršnog direktora su definisane u skladu sa relevantnim zakonodavstvom za javne službenike. 

  • Broj zaposlenih u Kancelariji Izvršnog direktora Akademije Pravde je dva (2).