O Nama

24. februara 2017. godine, stupio je na snagu Zakon br. 05 / L 95 o Akademiji Pravde. Ovim zakonom Kosovski Institut za Pravosuđe je transformisan u Akademiji Pravde.

Akademija Pravde obavlja svoju funkciju u skladu sa Ustavom Republike Kosovo, relevantnih zakona i propisa.

Akademija Pravde kao naslednik Kosovskog Instituta za Pravosuđe je nezavisna javna institucija, a glavna karakteristika je obuka sudija, državnih tužilaca Republike Kosovo, obuka administrativnog sudskog i tužilačkog osoblja mogu organizovati obuku za slobodnih profesija, kao što je i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Academi obavlja funkcije predviđene kako sledi: 

  • Razvija programe obuke i organizuje obuku za sudije i državne tužioce u skladu sa važećim zakonom;
  • Razvija proces procene potreba za obukom kroz mehanizme čiji je osnivač Akademije, a prema zahtevima Sudskog saveta Kosova (SSK) i Tužilačkog saveta Kosova (TSK);
  • Organizuje obuku za administrativne sudskog i tužilačkog osoblja, nakon prethodnog koordinacije potreba za obukom sa SSK i TSK, u skladu sa važećim zakonima;
  • Možete organizovati stalnu stručnu obuku za državnog advokata, advokata, notara, privatnih izvršitelja, posrednika, stečajnih upravnika i drugih zanimanja na osnovu procena Akademije, kao što se zahteva od nadležnih organa;
  • Razvija i sprovodi programe obuke u saradnji sa SSK i TSK, privrednih slobodnih profesija ili relevantnih institucija;
  • Održava podatke i programe obuke sprovedene na Akademiji u skladu sa važećim zakonom;
  • Uspostavlja i održava saradnju sa lokalnim institucijama i sličnim stranih institucija povezanih sa radovima koji obavlja, uključujući i profesionalne prakse i programe razmene;
  • Izvrši analizu, istraživanje i sarađuje sa naučnim institucijama;
  • Izvrši izdavačke aktivnosti u ispunjavanju mandata za potrebe sudskog i tužilačkog sistema i slobodnih profesija;
  • Obavlja i druge poslove određene zakonom i drugim aktima Akademije.