Enver Fejzullahu

  1. Izvršni direktor Akademije rukovodi Akademijom pravde (u daljem tekstu: direktor) i ima sledeće nadležnosti:


 zastupa Akademiju pred domaćim i međunarodnim institucijama;

odgovoran je za upravljanje, opštu administraciju i zakonitost rada Akademije;

učestvuje u radu Upravnog Odbora bez pravo glasa i predsedava Programskim Odborom; 1.4. obezbeđuje sprovođenje odluka Upravnog Odbora;

predlaže godišnji nacrt budžeta Akademije;

predlaže program rada Akademije;

predlaže Strategiju, Plan rada i Program obuka;

predlaže listu trenera za usvajanje od strane Upravnog odbora i sa te liste određuje trenera za sprovođenje programa;

upravlja finansijskim sredstvima i imovinom Akademije;

Predlaže Nacrt Praviklnika za unutrašnje organizovanje i sistematizaciju radnih mesta Akademije, Nacrt Praviklnika o izboru trenera, Nacrt Praviklnika o radu Upravnog Odbora, i Nacrt Praviklnika o radu Programskog Odbora i drugih podzakonskih akti utvrđeni ovim zakonom;

priprema redovne godišnje izveštaje i druge izveštaje na zahtev Upravnog Odbora; 1.12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Akademije

Contacti:

e-mail: enver.fejzullahu@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 666