Odsek za budžet i finansije

1.      Dužnosti i odgovornosti Odseka za budžet i finansije su sledeće:

 

1.1.      Stara se o sprovođenju propisa o javnim finansijama i nadležnostima i drugih podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast preduzimanjem svih odgovarajućih radnji u vezi sa budžetom i finansijama, za sve Departmane i organizacione jedinice Akademije;

1.2.      Formulisanje, predlaganje i obrazloženje budžeta kao i sprovođenje predloga budžeta;

1.3.      Stara se o finansijama uz nadzor i praćenje finansijskih rashoda budžeta;

1.4.      Analitička priprema i praćenje troškova godišnjeg budžeta Akademije;

1.5.      Osigurava da se finansijska sredstva odobrena od strane Vlade raspoređuju na efikasan način iu skladu sa prioritetima Akademije koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima Akademije;

1.6.      Pomoć u efikasnom planiranju i realizaciji zahteva za upravljanje posebnim fondovima - Donacije za Akademiju;

1.7.      Pomoć u izradi dinamičkog Plana mesečnih, periodičnih i godišnjih rashoda po ekonomskim kategorijama za svaku organizacionu jedinicu i Odeljenje ponaosob;

1.8.      Upravljanje evidencijom i analizom rashoda po ekonomskim kategorijama i stara se da budu u skladu sa odobrenim Budžetom i Planom nabavki, i kontinuirano obaveštava Departmane i druge organizacione jedinice o stanju budžeta u dotičnom budžetskom programu;

1.9.      Izrada i realizacija mesečnog i godišnjeg plana novčanih tokova i raspodela, obaveza i rashoda za sva Odeljenja i organizacione jedinice Akademije;

1.10. Praćenje, održavanje i verifikacija relevantnih evidencija za sve uplate od strane Akademije i periodične i godišnje troškove, i pomoć u planiranju budžeta za narednu godinu i periode;

1.11. Usklađivanje knjiga evidencije troškova Akademije po organizacionim jedinicama i odeljenjima sa knjigama MFPT - Free Balance - odnosno rukovodi relevantnim Programima koji se odnose na budžet i finansije;

1.12. Praćenje i izvršenje svih finansijskih transakcija u okviru Akademije, uz poštovanje važećeg zakonodavstva;

1.13.    Preduzimanje odgovarajućih radnji za pravilno i blagovremeno izmirenje svih obaveza prema partnerima u zakonskom roku od 30 dana i izveštavanje o neizmirenim obavezama;

1.14.    Vođenje evidencije zahteva i praćenje realizacije faktura za obaveze prema dobavljačima po ekonomskim šiframa, i analiza troškova po destinacijama i ekonomskim kategorijama;

1.15.    Izrada i dostavljanje u MFRT-Trezor mesečnih, periodičnih (3 mesečnih) i godišnjih finansijskih izveštaja po Odeljenjima i drugim organizacionim jedinicama ponaosob kao i Akademije u celini.

2.      Rukovodilac Odseka za budžet i finansije izveštava Izvršnom direktoru Akademije.

3.      Rukovodilac Odseka za budžet i finansije je ujedno i glavni finansijski službenik, koji upravlja javnim finansijama u skladu sa zakonima na snazi.

4.      Broj zaposlenih u Odseku za budžet i finansije je tri (3).