Program Kontinuirane Obuke (PKO)

Znacaj kontinuirane obuke sudija I tužilaca na efikasno sprovodjenje zakona je sada neprikosnoveni u svim zemljama sveta I posebno je naglašeno od strane Evropskog Parlamenta I Stokholsmskog Programa (2008 – 2010).

Program Kontinuirane Obuke (PKO) obuhvata obuku sudija i tužilaca, u zadovoljavanju potreba i ocekivanja za jedan profesionalni sudski i tužilacki sistem, eticki, nepristrasan i nezavisan.

Iz perspektive pravosudja na Kosovu faktori koji odredjuju potrebu za kontinuirane obuke su: biti u korak sa zakonskom infrastukturom u pratnji sa mnogim novim zakonima, nedostatak komentara, potreba za ujedinjenjem sudske prakse, reforme u organizacionoj strukturi sudova I tužilaštva. U prilog ove potrebe su I kretanja u medjunarodnom pravu, potrebe I perspektive za integraciju I obaveza medjunarodne pravne saradnje.

AP, organizuje kontinuiranu obuku od osnivanja i konstantno razvija organizacijske kapacitete i metodologiju obuke. Na osnovu dosadašnjih iskustva, postignuta je kultura kontinuiranog unapredjenja strukture programa i metodologije sprovodjenja aktivnosti obuke.

Rukovodilac Programa Kontinuirane Obuke je: Gdj.Melihate Rama - Morina

E-mail:  melihate.rama@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 667