Stručno usavršavanje za Posrednike

Dana 09. februara 2024. godine, Akademija Pravde počela je sa organizovanjem obuke za stručno usavršavanje za licencirane posrednike (medijatore), u s... Više

Modul – Unapređenje socijalnih veština i upravljanje stresom – četvrta sesija - Zaštita zdravlja i poboljšanje kvaliteta rada i života

Dana 08. februara 2024. godine, u okviru Programa početne obuke, Akademija pravde, za novoimenovane sudije jedanaeste generacije, sprovodi teorijsku o... Više

Zaštićeni svedoci, sporazum o priznanju krivice i svedoci saradnici

Dana 01. februara. 2024. godine, Akademija Pravde u saradnji sa US-DOJ/OPDAT-om, u okviru Programa kontinuirane obuke, sprovodi obuku na temu „Zaštić... Više

Obuka za Komisije za procenu učinka u SSK i TSK

Akademija Pravde u saradnji sa projektom Chemonics, u nastavku obuke za sudije i tužioce u cilju povećanja njihovih profesionalnih kapaciteta, dana 1... Više

Podmodul: Veštačenje i analiza, druga sednica: Veštak i njegov procesni položaj u krivičnom postupku

Pravna akademija 13. novembra 2023. godine, u okviru Inicijalnog programa, za novoimenovane tužioce desete generacije, sprovodi teorijsku obuku u okvi... Više

Okrugli sto o pravosuđu životne sredine

Od 10. do 11. novembra 2023. godine, Pravna akademija, u okviru Programa kontinuirane edukacije u saradnji sa UNDP, održava Okrugli sto o ekološkoj pr... Više

OBUKA

Znacaj kontinuirane obuke sudija I tužilaca na efikasno sprovodjenje zakona je sada neprikosnoveni u svim zemljama sveta I posebno je naglašeno od strane Evropskog Parlamenta I Stokholsmskog Programa (2008 – 2010). Program Kontinuirane Obuke (PKO) obuhvata obuku sudija i tužilaca, u zadovoljavanju potreba i ocekivanja za jedan profesionalni sudski i tužilacki sistem, eticki, nepristrasan i nezavisan. Iz perspektive pravosudja na Kosovu faktori koji odredjuju potrebu za kontinuirane obuke su: biti u korak sa zakonskom infrastukturom u pratnji sa mnogim novim zakonima, nedostatak komentara, potreba za ujedinjenjem sudske prakse, reforme u organizacionoj strukturi sudova I tužilaštva. U prilog ove potrebe su I kretanja u medjunarodnom pravu, potrebe I perspektive za integraciju I obaveza medjunarodne pravne saradnje. AP, organizuje kontinuiranu obuku od osnivanja i konstantno razvija organizacijske kapacitete i metodologiju obuke. Na osnovu dosadašnjih iskustva, postignuta je kultura kontinuiranog unapredjenja strukture programa i metodologije sprovodjenja aktivnosti obuke. Rukovodilac Programa Kontinuirane Obuke je: Gdj.Melihate Rama E-mail: melihate.rama@rks-gov.net Tel: 038 200 18 667 Opširnije

Akademija pravde, u okviru svog mandata, organizuje inicijalnu obuku za novoimenovane sudije i tužioce. Svrha ovog programa je u razvoju profesionalnih kompetencija, etičkih i međuljudskih vrednosti novoimenovanih sudija i tužilaca. Obuka sudija je od suštinskog značaja za funkcionisanje profesionalnog pravosudnog i tužilačkog sistema, a posebno se obuka novoimenovanih sudija i tužilaca smatra jednim od ključnih faktora u garantovanju nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalne i etičke kompetentnosti pravosuđa. Program obuke traje 12 meseci i organizovan je po ovoj strukturi: kombinovani model teorije i prakse koji obuhvata sve grane prava i domaće zakone, Acukuis Communautari, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i drugi međunarodni akti takođe obuhvataju interdisciplinarnu obuku i ispite. predmeta iz sudske prakse i simulacija. Dok drugi deo, praktična obuka se odvija u sudovima/tužilaštvima gde su imenovani i obuhvata praktične aspekte rada sudije/tužioca gde se fokusira na razvoj praktičnih veština sa ciljem njihove primene po završetku. obuke. Pravna akademija tokom 2022. godine sprovodi program inicijalne obuke za osmu generaciju sudija, koju prate 24 novoimenovane sudije. Opširnije

E-učenje

E-učenje Pravne Akademije

Više

Biblioteka

E-biblioteka je nova elektronska baza podataka kao pristupačan izvor u AP.

Više

EJTN

Evropska Mreža za Obuku u Pravosuđu

Više

Akademia e Drejtësisë

Mreža prijatelja AP-a

Civilno društvo na Kosovu ima snažnu ulogu u praćenju i podizanju svesti o pitanjima pravosuđa. Snažno partnerstvo između Akademije i civilnog društva je od suštinskog značaja za promovisanje dobrih praksi za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se odnose na ljudska prava, korupciju, organizovani kriminal, nasilje u porodici i posebno pristup pravdi. Kao podršku ovoj ulozi, Akademija pravde je potpisala Memorandum o razumevanju sa nevladinim organizacijama kroz koji namerava da iskoristi iskustvo i kapacitete svih strana u promovisanju najboljih praksi u službi kosovskog pravosuđa i tužilaštva. Više

Obaveštenja

Kosovski Institut za Pravosdje transformisan u Akademiji Pravde

27-02-2017

Opširnije

Saopštenja za javnost

POZIV ZA APLICIRANJE-Specijalizovana obuka za finansijske istrage i oporavak imovine

07-09-2022

Opširnije

Slobodna Radna Mesta

Naziv radnog mesta: Rukovodilac Odseka za pravne usluge i međuinstitucionalnu

06-02-2024

Opširnije

PUBLIKACIJE

FOTO GALERIJA

Pogledaj još

VIDEO GALERIJA

Pogledaj još