Izvršni direktor

Izvršni Direktor Akademije vodi Akademiju Pravde. Direktor je glavni administrativni službenik Akademije i odgovoran je za zapošljavanje, upravljanje i nadzor osoblja u skladu sa odredbama o civilnoj službi.

Direktor ima status Viši Rukovodilac Upravljanja kao što je difinisano u Zakonodavstvo o Civilnoj Službi i za njegov rad je odgovoran prema Upravnom Savetu.

Izvršni Direktor Akademije u skladu sa zakonom ima sledeće nadležnosti:

 • predstavlja Akademiju pred nacionalnim i međunarodnim institucijama;
 • je odgovoran za upravljanje, opštu upravu i zakonitosti rada Akademije;
 • učestvuje u radu Upravnog Saveta bez prava glasa i predsedava Programski Savet;
 • osigurava sprovođenje odluka Upravnog Saveta;
 • predlaže godišnji nacrt budžeta Akademije;
 • predlaže program rada Akademije;
 • predlaže Strategiju, Plan Rada i Program Obuke;
 • predlaže listu trenera za odobrenje od strane Upravnog Saveta i sa liste imenuje trenere za implementaciju programa.
 • upravlja finansijskim sredstvima i imovinom Akademije;
 • predlaže Nacrt Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Akademije, Nacrt Pravilnika o izboru trenera, Nacrt Pravilnika o radu Upravnog Saveta, i Nacrt Pravilnika o radu Programskog Saveta i drugim podzakonskim aktima utvrđene ovim zakonom;
 • priprema redovne godišnje izveštaje i druge izveštaje na zahtev Upravnog Saveta;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima Akademije.