Departman za Programe obučavanja

 

1.      Misija Departmana za Programe obučavanja je upravljanje programima obučavanja i pružanje Početnih obuka i Kontinuirane obuke za sudije i državne tužioce, kao i obuku za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, državne advokate, advokate i druge slobodne profesije, kao i upravljanje aktivnostima Akademije koje se odnose na analizu, istraživanje i publikacije.

2.      Dužnosti i odgovornosti Odeljenja (departmana) za programe obuke su:

2.1 Izrada i predlaganje politika, ciljeva i strategija obuke u vezi sa potrebama obuke sudija i državnih tužilaca, i u oblasti analiza, istraživanja i publikacija;

2.2 Priprema i realizacija programa Početne obuke i Kontinuirane obuke sudija i državnih tužilaca;

2.3 Organizovanje početne obuke i kontinuirane obuke za sudije i državne tužioce;

2.4 Organizovanje obuka za sudsko i tužilačko administrativno osoblje, nakon prethodne koordinacije potreba za obukom sa SSK-om i TSK-om, u skladu sa zakonima na snazi;

2.5 Organizovanje kontinuiranog stručnog obučavanja državnih advokata, advokata,  notara, privatnih izvršitelja, posrednika, stečajnih upravnika, kao i drugih zanimanja na osnovu ocena Akademije, prema zahtevima nadležnih institucija; 

2.6 Sprovođenje i razvoj procene potreba za obukom za sve vrste obuke i za sve ciljne grupe Akademije;

2.7 Podrška Programskom savetu u izradi i ažuriranju programa obuke za sve vrste obuke i za sve ciljne grupe Akademije; 

2.8 Sprovođenje procene obuke za sve vrste obuke i za sve ciljne grupe Akademije. 

2.9 Upravljanje procesom selekcije trenera i mentora za sve vrste obuka i za sve ciljne grupe Akademije.

2.10 Koordinira, razvija i sprovodi proces selekcije i angažovanje trenera.

2.11 Koordinacija i nadzor nad angažovanjem trenera, i ispunjavanjem dužnosti i odgovornosti trenera;

2.12 Izrada standarda metodologije obuke za Akademiju Pravde;

2.13 Sprovođenje treninga za trenere i mentore za Akademiju Pravde; 

2.14 Izrada godišnjeg plana obuke i kalendara aktivnosti obuke za Akademiju Pravde, uključujući finansijske aspekte; 

2.15 Izrada politika, ciljeva i strategije u oblasti analize, istraživanja i publikacija; 

2.16 Realizacija analiza, istraživanja i publikacija u ispunjavanju mandata akademije;

2.17 Kompilacija i publikacija važnih dokumenata koji odražavaju rad Akademije.

2.18 Podržava organe i organizacione jedinice Akademije u pripremi periodičnih izveštaja o njihovom radu;

2.19 Pružanje podrške drugim jedinicama Akademije, po potrebi;

2.20 Održava i obrađuje statističke podatke i priprema izveštaje i statistike prema potrebama i zahtevima;

2.21 Vođenje evidencije podataka i izveštavanje o organizovanim obukama;

2.22 Koordinacija sa organizacionim jedinicama Akademije kao i sa relevantnim institucijama sektora pravde za realizaciju aktivnosti obuke;

2.23 Učešće u procesu budžetskog planiranja aktivnosti Departmana.  

3.       Direktor Departmana za programe obuke izveštava Izvršnom direktoru Akademije Pravde.

4.      U okviru Departmana za programe obuke su:

4.1 Odsek za Početnu obuku sudija i državnih tužilaca;

4.2 Odsek za Kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca;

4.3 Odsek za obuku sudskog i tužilačkog administrativnog osoblja, državnih advokata, advokata i drugih slobodnih profesija.

4.4 Odsek za analizu, istraživanje, publikacije i trenere. 

5.      Broj zaposlenih u Departmanu za Programe obuke je petnaest (15).