E-learning (Ucenje na daljinu)

Učenje na daljinu (E-učenje) učenja na daljinu znači korišćenje elektronske tehnologije, van tradicional-nog sobi za trening, koje se nude korisnicima kroz: kurseva i modula obuke, audio i video snimaka. Prednosti primene ovog oblika učenja su mnogi, u velikoj meri štedi vreme i troškove putovanja, i usluge raspored u svakom trenutku gde učesnici mogu da prate određenu obuku. Ova metodologija obuke, koja sada važi opsežne institucije za obuku, će obuhvatiti modula obuke iz različitih oblasti, koja će biti dostupna za Korisnici. Trajanje obuka dva meseca je za grupu, korisnici su sudije, tužioci i ad-ministrativno osoblje sudova i tužilaštava.

Cilj ove platforme se sastoji od pružanja mogućnosti da sudije, tužioci i drugi profesionalci u sudskog i tužilačkog sistema, u odgovarajućem trenutku i po-hađaju često kurseve, sa kamatom, elektronskim putem. Isto tako, putem treninga na ovoj platformi ima za cilj da dodatno stručno usavršavanje svih kat-egorija korisnika AP.

AP funkcija platforme za učenje na daljinu, koji u velikoj meri zadovolji potrebe i zahteve za obuku.

Link