Donatori

ORGANIZACIJA NAZIV PROJEKTA OBJEKTIVI TRAJANJE

Evropski Savet

Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici na Kosovu (Faza 2)

Jačanje domaćih institucija u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

04-04-2019 / 03-03-2021

UNICEF

Obuka za maloletnike

/

IProceeds

Ciljanje kriminala zbog prihoda vrši se na internetu u jugoistočnoj Evropi i Turskoj

Osnaživanje vlasti u regiji IPA za potraživanje, zaplenu i konfiskaciju prihoda stečenog preko internet-kriminala i sprečavanje pranja novca na internet.

/

OSBE

Prevod materijala na SR

/

Projekti KPMG

Obuke

/

EULEX

Žene u vladavini zakona

/

UNHCR/ CRPK

Obuke za Azil i lica bez državljanstva

/

GIZ/LARP

Pristup pravu i vladavina zakona za građane Kosova

Transparentnost i efikasnost procesa pravne reforme Kosova

01-01-2019 / 01-01-2021

Francuska Ambasada

Praksa

/

USAID

Komercijalna Pravna Aktivnost

Smanjivanje mogućnosti za korupciju i poboljšanje percepcije preduzeća i javnosti o korupciji poboljšanjem rešavanja komercijalnih sporova, jačanjem primene presuda i podsticanjem razumevanja procesa koji podstiču investicije i ekonomski rast na Kosovu.

02-02-2019 / 02-02-2024

UNDP

Podrška za Jačanje Vladavine Zakona na Kosovu

UNDP-ov projekat podrške za Jačanje Vladavine Zakona na Kosovu radi na stvaranju nezavisnog, odgovornog i efikasnog Sistema pravde koji promoviše standard ljudskih prava i garantuje pristup pravu za sve.

01-10-2014 / 01-01-2020

EU

Podrška za Građanski Zakonik - Faza II

Poboljšanje standarda sudskog sektora na Kosovu. Ovaj projekat će podržati Ministarstvo Pravde u cilju finalizacije Građanskog Zakonika i doneti ga preko procesa usvajanja. Podržaće sveobuhvatno savetovanje za projekat zakona za izgradnju društvenog konsenzusa o traženim izmenama za usklađivanje kosovskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i standardima EU.

01-02-2017 / 31-01-2020

UNODC

Terorizam

/

USAID

Program za Imovinska Prava

Poboljšanje režima imovinskih prava na Kosovu, jačanje vladavine zakona i podsticanje ekonomskog rasta i investicija.

02-08-2012 / 17-08-2020

USAID

Program usavršavanja pravnog sistema (JSSP)

Promovisanje sudskog sistema koji se pridržava visokih standarda nezavisnosti, nepristrasnosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti, i podržavanju funkcionisanja integrisanja sudskih struktura na severu.

08-02-2013 / 13-02-2021

EU

Daljnja podrška za Kosovske Institucije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Podrška kosovskim institucijama u sprečavanju i borbi protiv organizovanog kriminala, uključujući pranje novca, korupciju i nasilni ekstremizam.

13-02-2017 / 12-02-2020

Evropski Savet

JUFREX

Promovisanje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Saveta Evrope, sa posebnim naglaskom na Sudstvo u jugoistočnoj Evropi.

04-04-2016 / 03-03-2019

Američka Ambasada

OPDAT

Pomoć́ Kosovu u razvoju i primeni sposobnosti za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, privrednih zločina, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, trgovine narkoticima i drugih međunarodnih kriminalnih aktivnosti.

/