Program Početne Obuke (PPO)

Akademija Pravde, u okviru svog mandata, organizuje početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce. Svrha ovog programa je razvoj profesionalnih, etičkih i međuljudskih kompetencija novoimenovanih sudija i tužilaca.

Obuka sudija je od suštinskog značaja za funkcionisanje profesionalnog pravosudnog i tužilačkog sistema, a posebno se obuka novoimenovanih sudija i tužilaca smatra jednim od ključnih faktora u garantovanju nezavisnosti, nepristrasnosti i profesionalne i etičke kompetentnosti pravosuđa.

Program obuke traje 12 meseci i organizovan je po ovoj strukturi: kombinovani model teorije i prakse koji obuhvata sve grane domaćeg prava i prava, Acuquis Communautarie, Evropska Konvencija o Ljudskim Pravima i drugi međunarodni akti takođe obuhvataju interdisciplinarnu obuku i pregled i simulacija slučaja.

Dok drugi deo, praktična obuka se odvija u sudovima/tužilaštvima gde su imenovani i obuhvata praktične aspekte rada sudije/tužioca gde se fokusira na razvoj praktičnih veština kako bi ih primenili nakon obuke.

Akademija pravde tokom 2024. godine sprovodi Program Početne obuke za generaciju X novoimenovanih sudija i tužilaca i generaciju XI novoimenovanih sudija. Ovaj program prate 44 novoimenovane sudije i 22 državna tužioca.

Rukovodilac Programa Početne Obuke je: gdj. Valmira Pefqeli

E-mail: valmira.pefqeli@rks-gov.net

Tel: 038 200 18 668