Program Obuke

  • Program obuka za trenere 2020
    23.01.2020 Program obuka za trenere 2020 Bazuar në Ligjin për Akademinë e Drejtësisë, trajnuesit janë të detyruar të marrin pjesë në trajnime të trajnuesve, duke pasur parasysh se ata janë faktorë kyç për cilësinë dhe zbatimin e programeve trajnuese. Davnlod »