Brosura

  • Sudska Obuka  - Iz Perspektive Kosova
    16.12.2013 Sudska Obuka - Iz Perspektive Kosova Sudska Obuka - Iz Perspektive Kosova Davnlod »
  • Imovinska Prava Zena Na Kosovu
    24.11.2013 Imovinska Prava Zena Na Kosovu Svrha ove brošure je da se ženama na Kosovu pruže informacije o imovinskim pravima. Brošura je podeljena na èetiri dela kao što sledi Davnlod »