Izveštaji i Strateški Plan

  • Godisnji Izvjestaj rada 2017
    20.11.2018 Godisnji Izvjestaj rada 2017 Izveštaj uključuje kontinuiranu obuku sudija i tužilaca iz svih oblasti prava, posebno; građanskog, krivičnog,maloletnickog pravosuđa,administrativnog,ustavnog,privrednog, međunarodnog,Prava EU,Ljudska Pprava i osnovne slobode, i teme i moduli obuke interdisciplinarnog karaktera kao što su profesionalna etika, pravno obrazloženje , menadžment i ostala obuka koji su detaljno prikazani u ovom izveštaju. Davnlod »
  • Strateski plan Akademije Pravde na Kosovu 2019-2021
    16.11.2018 Strateski plan Akademije Pravde na Kosovu 2019-2021 Svrha izrade i usvajanja strategije Akademije jeste postavljanje smjernica i postizanje konsenzusa o daljnjem razvoju održivog sistema profesionalnog razvoja i obrazovanja u pravosuđu. Strategija stvara dobro utemeljenog okvira za Akademiju Pravdu Kosova za planiranje sprovođenja svog pravnog mandata u kontekstu trenutnih potreba za razvojem ljudskih resursa i obuka sudstva. Davnlod »